«Компетентнісний підхід у використанні інноваційних технологій навчання учнів основної школи» у Комунальному закладі «Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році” Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі “Освітні, педагогічні науки” серед студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Студентка ІІІ курсу факультету філології та журналістики групи УФ (р)-31 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Горда Катерина Андріївна виконала студентську наукову роботу на тему “Компетентнісний підхід у використанні інноваційних технологій навчання учнів основної школи” (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки В. М. Мокляк).

Експериментальне дослідження було спрямоване на перевірку ефективності сформованості основних компетентностей в учнів основної школи засобами педагогічних технологій, відібраних за концептуальними засадами переконливого пояснення та прогнозування процесу та результатів цього формування. Перевірені і визнані концептуальні засади розвитку особистісної компетентності використані нами для гіпотетичної побудови формування основних компетентностей, що потребує перевірки шляхом емпіричного дослідження.

Експериментальна робота здійснювалася протягом 2018 р. в умовах освітньої діяльності Комунального закладу «Полтавська гімназія № 6 Полтавської міської ради Полтавської області» за інноваційними педагогічними технологіями з формуванням відповідних компетентностей.

Дослідно-експериментальна робота була складовою процесу загальної середньої освіти учнів 8-их класів, під час якої впровадження обґрунтованих інноваційних педагогічних технологій здійснювалося в експериментальних групах, а компетентнісний підхід в інноваційних педагогічних технологіях застосовувався в контрольних групах.

Програма дослідно-експериментальної перевірки ефективності інноваційних педагогічних технологій формування компетентностей складалася із констатувального, формувального та контрольного етапів.

Застосування впродовж формувального експерименту в експериментальних групах п’яти педагогічних технологій (технологія проблемного навчання; технологія педагогіки співробітництва; технологія «Дебати»; тренінгові технології; технологія програмованого навчання), спрямованих на формування основних компетентностей учнів, сприяло представленій у таблиці позитивній динаміці її зростання на високому та достатньому рівнях.

Динаміка формування основних компетентностей учнів за результатами їх навчання в середній школі засвідчила таку продуктивність упровадження педагогічних технологій: в експериментальних групах негативну динаміку рівнів сформованості компонентів основних компетентностей зафіксовано лише на найнижчому (початковому) рівні; у контрольних групах негативна динаміка простежувалася на більш високих рівнях (високому та достатньому).

Значущість різниці між показниками рівнів сформованості основних компетентностей учнів основної школи експериментальних і контрольних груп засвідчила позитивний уплив експериментального фактора – п’яти застосованих нами інноваційних педагогічних технологій формування основних компетентностей, якими був забезпечений дієвий взаємозв’язок між навчанням в основній школі і рівнем особистої компетентності кожного учня. Цікаво!

Можливе впровадження отриманих результатів дослідження у процес організації та зміст загальної середньої освіти в умовах переходу на якісно новий рівень навчально-виховного процесу: особистісно-орієнтоване навчання, яке покликане допомагати кожному школяреві розвивати свій потенціал за допомогою динамічних комбінацій знань (компетентностей).