Перелік питань на перевірку знань чинного законодавства України

 

Конституція України

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 2. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 5. Суспільне життя в Україні (ст.15).
 6. Найважливіші функції держави ( ст. 17).
 7. Правовий порядок в Україні (ст.19)
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Права і свободи громадян України (ст.24)
 10. Права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства (ст. 26)
 11. Конституційне право на працю (ст. 43).
 12. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 13. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 14. Обов’язки громадянина України (ст.ст. 65-68).
 15. Державний бюджет України (ст. 96).
 16. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 17. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 18. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 19. Статус Конституційного Суду України (ст.147).
 20. Повноваження Конституційного Суду України (ст.150).

Закон України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).
 3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 4).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 12).
 6. Антикорупційна політика (ст.18).
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22).
 8. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).
 12. Вимоги до поведінки осіб (ст. 37).
 13. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38).
 14. Пріоритет інтересів (ст. 39).
 15. Політична нейтральність (ст. 40).
 16. Неупередженість (ст. 41).
 17. Компетентність і ефективність (ст.42).
 18. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
 19. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 66).
 20. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (ст.70).

Закон України  «Про освіту»

 

 1. Право на освіту (ст. 3).
 2. Види освіти (ст.8).
 3. Складники освіти (ч. 1 ст. 10).
 4. Рівні повної загальної середньої освіти ( ч.3 ст. 12).
 5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти ( ч. 1 ст. 13).
 6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19).
 7. Інклюзивне навчання (ст. 20).
 8. Керівник закладу освіти (ст. 26).
 9. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27).
 10. Громадське самоврядування в закладі освіти ( ст.28).
 11. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (ст. 29).
 12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30).
 13. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями (ст. 31).
 14. Категорії учасників освітнього процесу (ст. 52).
 15. Права здобувачів освіти ( ч. 1 ст. 53).
 16. Обов’язки здобувачів освіти ( ч. 3 ст. 53).
 17. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч.1 ст. 54).
 18. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч. 2 ст. 54).
 19. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам (ч. 1 ст. 57).
 20. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти (ст. 76).

Закон України  «Про загальну середню освіту»

 

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2).
 2. Загальна середня освіта (ст.3).
 3. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5).
 4. Здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 6).
 5. Заклад загальної середньої освіти (ст.8).
 6. Статус закладу загальної середньої освіти (ст. 10).
 7. Форми навчання (ст. 13).
 8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти (ст. 14).
 9. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти (ст. 17).
 10. Зарахування учнів (ст.18).
 11. Учасники освітнього процесу (ст. 19).
 12. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) (ст. 22).
 13. Педагогічні працівники (ст. 24).
 14. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (ст. 26).
 15. Атестація педагогічних працівників ( ч.1, 2 ст. 27).
 16. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38).
 17. Управління закладу загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 39).
 18. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти (ст.44).
 19. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти ( ч.1, 2 ст. 45).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту (ст.47).

Кодекс Законів про працю України

 1. Трудовий договір (ст. 21).
 2. Строки трудового договору (ст. 23).
 3. Обов’язкові документи, які необхідно подати особі при укладенні трудового договору (ч. 2 ст.24.).
 4. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст. 27).
 5. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (ст. 29).
 6. Зміна істотних умов праці (ч.3 ст. 32).
 7. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника (ст. 38).
 8. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працівника (ст. 39).
 9. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (ст. 39 1).
 10. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi (ст. 42).
 11. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку (ст. 47).
 12. Трудові книжки (ст. 48).
 13. Порядок вивільнення працівників (ст. 49 2).
 14. Неповний робочий час (ст. 56).
 15. Тривалість щорічної основної відпустки (ст. 75).
 16. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки при звільненні (ч.1, 2 ст. 83).
 17. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях (ст. 121).
 18. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст. 147).
 19. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.148).
 20. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184).